Informácia o spracúvaní osobných údajov – kamerový systém
Prevádzkovateľ: ATM services s.r.o.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: ATM services s.r.o. , Veličná 164, 02754 Veličná
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Jakub Křibský – kribsky@atmservices.sk  0917 899 994

Účel spracúvania:
Monitorovanie administratívnych priestorov a objektov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

Právny základ spracúvania:
Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
Ochrana majetku prevádzkovateľa, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovateľa, zamedzenie pohybu neznámych osôb v priestoroch prevádzkovateľa.

Príjemcovia/kategória príjemcov:
Súdy, polícia, advokáti, prokuratúra.

Doba uchovávania osobných údajov:
Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež právo NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vrátanie namietania proti profilovaniu.

V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
Nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
Dôvody na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR.

 

 

Top